Penguin Cold Caps

סיפורה של לורי

הרופאים והאחיות התרשמו מאוד מהתוצאות.

הרופאים והאחיות התרשמו מאוד מהתוצאות של Cold Caps. המטופלים האחרים היו מאוד משועשעים במהלך הטיפולים מלראות את בעלי עם הכפפות והקרח היבש מחליף את הכובעים.